DoelBestuurCanonDonateursNieuwsProjectenLinks
                                                                                                                                   
Aanmelden Contact                                                                                              Welkom op de website van Stichting Altvoorde.

Graven, en de daarbij horende grafmonumenten van personen, die de geestelijke cultuur of de technische beschaving hebben bepaald, worden in alle culturen in ere gehouden. Soms wordt zo'n graf imponerend vorm gegeven en onderhouden. Voorbeelden daarvan zijn de graven van 17e-eeuwse vlootvoogden die door de nationale overheid in monumentale kerken werden opgericht. Er zijn ook graven die verwaarloosd worden, vervallen en onopgemerkt geruimd worden. Dat is onder meer gebeurd met de graven van Gerbrand Adriaensz. Bredero, Jan Luyken, Jan Sluijters en Anna Blaman. Het verloren gaan van zo'n graf is een verlies, dat niet hersteld kan worden.

De stichting Altvoorde tracht de graven van cultuurdragers in Nederland, die een onomstreden, belangrijke invloed hebben uitgeoefend op de nationale cultuur, niet verloren te laten gaan. Inventarisatie op begraafplaatsen en in kerken was nodig om vast te stellen, van welke cultuurdragers er nog grafmonumenten bestaan. Daarbij zijn ongeveer 100 grafmonumenten vanaf 1471 (Thomas a Kempis) tot 1998 (M. Vasalis) gevonden. Deze graven staan vermeld op de canon van Altvoorde.

Enkele daarvan staan op naam van Altvoorde. Als er geen verwanten of instanties zijn, die zich om het graf bekommeren, wil Altvoorde daarin voorzien. Periodiek onderhoud en kleine reparaties zijn onvermijdelijk. Als door vandalisme, erosie of zelfs diefstal zo'n graf ernstig beschadigd is, vergt dit een grote investering. Een dergelijke restauratie is een project, waarvoor zich dikwijls een comité inspant. Vaak bestaat in brede kring respect en sympathie voor de overleden cultuurdrager. In die kringen wordt dan gezocht naar sympathisanten en donateurs die door hun inzet en bijdragen ervoor zorgen dat zo'n monument van een Nederlandse, soms ook internationaal bekende cultuurdrager behouden blijft.

De doelstelling van de Stichting Altvoorde is in Artikel 2 lid 1 van de statuten als volgt omschreven: 

Het in stand houden dan wel in goede staat terugbrengen van grafmonumenten, al dan niet beschermd op grond van de Monumentenwet 1988, van door historie en traditie erkende Nederlandse cultuurdragers met of zonder rechthebbenden. 

De instandhouding zoals door de stichting wordt voorgestaan houdt meer in dan louter conserverende instandhouding. De stichting wil de grafmonumenten voor een breed publiek toegankelijk maken en dat betekent, dat de monumenten herkenbaar - en dat de teksten op de monumenten duidelijk leesbaar dienen te zijn.

Bij de instandhouding en in goede staat terugbrengen zal gebruik worden gemaakt van de huidige technieken en materialen. Dat betekent dat in voorkomende gevallen een vergelijkbaar monument in een ander materiaalsoort kan worden geplaatst en dat de lettertypen van de inscripties, indien relevant, aan de huidige inzichten worden aangepast.


Stichting Altvoorde,
Spechtlaan 317,
2261 BH Leidschendam
Telefoon: 070- 743 90 51

 

© Copyright 2005 Stichting Altvoorde